Giriş Yap

veya Üye Ol

Oteldenal Turizm Tic.Ltd.Şti. Jovi Tur Acenta Belge No: 8626

Giriş Yap

veya Üye Ol

Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Üyelik Sözleşmesi

 

 

HESAP OLUŞTURMA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?6698 sayılı Kanun?) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. (?Şirket?) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : https://oteldenal.com/

Telefon Numarası : 0 850 811 55 33

E-Posta Adresi : [email protected]

KEP Adresi: [email protected]

Adres : Akdeniz Mah. 1353 Sk. No: 2/A Konak / İzmir

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. https://oteldenal.com/ adresinde bulunan "Kayıt Ol" seçeneğini kabul etmeniz halinde bize ilettiğiniz "E-Posta Adresi, Şifre, İsim Soyisim" gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan kayıt olma talebi kapsamında Şirketimiz tarafından ;

 • Sizinle iletişim kurulması,

 • Oteldenal Hesabı Oluşturulması,

 • Taleplerinizin takibine yönelik daha kolay işlem yapılabilmesi,

 • Kampanya, rezervasyon, iptal, iade vb. faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

 • Acentecilik faaliyetlerimiz,

 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,

 • Talep ve şikayetlerin takibi,

 • Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Şirketimizle iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.